Oznámení o ochraně osobních údajů

Správce:Mateřská škola U koníka s.r.o.

IČ: 03794130

se sídlem Hlavní 151, 253 03 Chýně
kontakt na správce: skolkaukonika@gmail.com

kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Roman Míka, tel: 774 87 09 27, emailová adresa: dpo@gdpr-eprivacy.cz

Vaše osobní údaje a údaje vašich dětí zpracováváme z důvodu docházky vašeho dítěte do naší školy a v souvislosti se zákonnými povinnostmi, případně na základě vašeho souhlasu.

Shromažďujeme nejčastěji následující osobní údaje

Osobní údaje zákonných zástupců dítěte (příp. jiných osob):

Jméno, příjmení

Titul

Emailovou adresu

Telefonní číslo

Trvalý pobyt

Kontaktní adresu

Bankovní spojení

Běžně zpracovávané osobní údaje dětí:

Jméno a příjmení

Datum narození

Místo narození

Trvalý pobyt

Rodné číslo

Státní občanství

Nezbytné údaje o zdravotním stavu

Výsledky vzdělávání

Fotografie žáka

Písemnosti a jiné projevy osobní povahy žáka

Zvláštní zájmy a požadavky žáka

Zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ

Zpracováváme identifikační, adresní, popisné, zvláštní kategorie osobních údajů a další kategorie osobních údajů. Zpracování osobních údajů provádíme převážně našimi zaměstnanci, další zpracování provádí naši zpracovatelé a příjemci, kterými jsou zejména poskytovatelé a správci softwaru, banky, komerční pojišťovny, orgány veřejné moci, účetní.

Osobní údaje zpracováváme i ze zákonných důvodů, příkladem zákonných povinností jsou zejména daňové povinnosti a vedení školní matriky.  Kontaktní údaje (telefonní číslo, emailovou adresu) evidujeme z důvodu, abychom vás mohli informovat v případě mimořádných událostí a informovat o zásadních změnách ve škole. Osobní údaje zpracováváme po celou dobu docházky vašeho dítěte do naší školy. Celou řadu osobních údajů zpracováváme ze zákonných důvodů i po ukončení školní docházky.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat, písemně, elektronicky nebo při osobní návštěvě.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu převážně určenou právními předpisy a jakmile neexistuje účel pro další zpracování, osobní údaje dále nezpracováváme.

Vaše práva dle GDPR

  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údaji
  • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
    na automatizovaném rozhodnutí
  • Právo získat informace o porušení zabezpečení vašich osobních údajů
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nebo vašich dětí zpracováváme neoprávněně, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Dozorovým úřadem v ČR je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 727/27

Praha 7, 170 00

Oznámení nabývá účinnosti 25. května 2018.